DEKRET
W SPARWIE NIEKTÓRYCH ZASAD UDZIELANIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO


Lublin, dn. 8 stycznia 2000 r.  -  N. 30/Gł/2000  -  Abp Józef Życiński


W związku ze wzrostem liczby osób, które pragną przyjąć sakrament chrztu świętego po ukończeniu 7 roku życia, w celu zapewnienia jednolitej praktyki duszpasterskiej w Archidiecezji Lubelskiej, postanawiam:

1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie do sakramentów i ich udzielenie jest proboszcz własny kandydata (t.j. proboszcz parafii stałego lub tymczasowego zamieszkania ustalonego na podstawie kan. 102 i 105 oraz kan. 857 § 2) lub inna osoba wyznaczona w sposób wyraźny przez tegoż proboszcza (kan. 530, n. 1 KPK).

2. W przypadku chrztu dzieci w wieku katechetycznym (7-14 lat) wymagana jest prośba lub zgoda przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów na chrzest dziecka oraz wyrażenie woli przyjęcia chrztu przez samego kandydata. W takim przypadku w czasie jednej ceremonii liturgicznej udziela się chrztu i I Komunii świętej (dotyczy dzieci z klas III szkoły podstawowej i starszych), natomiast bierzmowanie udzielane jest w innym czasie, t.j. wraz z grupą rówieśniczą (n. 46 Wstępu ogólnego do obrzędów wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych).

3. W przypadku osób, które ukończyły 14 rok życia, fakt przygotowania kandydata do sakramentów wtajemniczenia należy najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem udzielenia sakramentów zgłosić w Kancelarii Kurii Metropolitalnej w formie pisemnej, według załączonego wzoru (kan. 863 KPK). Brak pisemnego zastrzeżenia ze strony Kurii należy uważać za zlecenie udzielenia wszystkich trzech sakramentów wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia) duszpasterzom, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie kandydata (kan. 883, n. 1 KPK).

4. Zaleca się, aby osoby, które ukończyły 14 rok życia przyjmowały, o ile to możliwe, wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego z rąk biskupa diecezjalnego podczas Wigilii Paschalnej w kościele katedralnym, po uprzednim przygotowaniu ich we własnej parafii.
 

+Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski
FORMULARZ NR 35b

(pieczęć adresowa parafii)
............................................
miejscowość
.........................................
data


 

Do Kurii Metropolitalnej
w Lublinie
 

INFORMACJA
O KANDYDACIE DO SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO,
KTÓRY UKOŃCZYŁ 14 ROK ŻYCIA

  
Uprzejmie informuję, że w tutejszej parafii został(a) przygotowany (przygotowana) do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego:

Nazwisko i imiona
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stan cywilny
Data i miejsce urodzenia
Adres

Stan wolny kandydata do chrztu został stwierdzony na podstawie zaprzysiężonego oświadczenia kandydata do chrztu oraz zeznań dwóch świadków, które znajdują się w archiwum tutejszej parafii.

lub*:

Kandydat zawarł małżeństwo z .................................................................................................................................,

dnia ...................................................................... w .......................................................................................................

(świadectwo ślubu w załączeniu).


 

podpis i pieczęć duszpasterza

 

 
______________________________

* niepotrzebne skreślić