ZARZĄDZENIE
O PROWADZENIU PRAC REMONTOWYCH ORGANÓW KOŚCIELYCH
W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ


Lublin, 22 października 2007 r.  -  Nr 996/Gł/2007  -  Abp Józef Życiński


W związku z potrzebą uporządkowania spraw związanych z remontem organów kościelnych w archidiecezji lubelskiej ustalam następującą procedurę:


1.    Wybór firmy organmistrzowskiej należy do proboszcza lub rektora kościoła, który ma obowiązek zgłosić zamiar przeprowadzenia remontu instrumentu przewodniczącemu Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej.

2.    Archidiecezjalna Komisja Organistowska deleguje do miejsca planowanego remontu organów jednego z mianowanych przez Arcybiskupa Lubelskiego konsultantów technicznych.

3.    Konsultant techniczny ma obowiązek sprawdzenia stanu instrumentu, zapoznania się ze szczegółami umowy zawierającej zakres prac remontowych i kosztorysem remontu. Konsultant sporządza protokół zawierający ewentualne uwagi oraz wyraża aprobatę lub sprzeciw wobec całości lub też części umowy sporządzanej między zarządcą kościoła a firmą organmistrzowską. Protokół jest podstawą dla Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej do wydania zezwolenia na rozpoczęcie prac.

4.    Po zakończeniu prac remontowych komisja złożona z przewodniczącego lub innego członka Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej, konsultanta technicznego, zarządcy kościoła oraz miejscowego organisty dokonuje formalnego odbioru technicznego instrumentu. Przedstawiciel Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej sporządza protokół odbioru organów zawierający potwierdzenie przeprowadzenia ustalonych prac na odpowiednim poziomie technicznym i w odpowiednim terminie.

5.    W razie stwierdzenia przez komisję i konsultanta technicznego jakichkolwiek nieprawidłowości należy dokonać ich szczegółowego opisu wraz z podaniem stosownych zaleceń dla firmy dokonującej remontu. Dopiero po uzyskaniu aprobaty komisji i konsultanta technicznego dla całości wykonanych prac remontowych przedstawiciel firmy organmistrzowskiej ma prawo do otrzymania całości zapłaty za wykonaną pracę.

6.    Na wniosek zarządcy kościoła lub też Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej konsultant techniczny może dokonać wizytacji remontu organów w trakcie trwania prac remontowych.

7.    Udział Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej, a w szczególności konsultanta technicznego, w określonych powyżej etapach remontu organów winien być ujęty w umowie zawieranej z firmą organmistrzowską.

8.    Koszty związane uczestnictwem Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej i konsultantów technicznych w remoncie organów (dojazd, honorarium) pokrywa proboszcz parafii (rektor kościoła) w porozumieniu z przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej.


+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski