ZARZĄDZENIE WYKONAWCZE
W SPRAWIE RENT I EMERYTUR DLA KAPŁANÓW


Lublin, 2 kwietnia 2004 r.  -  Nr 252/Gł/2004  -  Abp Józef Życiński


W celu określenia procedury przyznawania rent i emerytur dla kapłanów Archidiecezji Lubelskiej z Funduszu Emerytalno-Zapomogowego „Unitas”, po konsultacji z Radą Kapłańską i Konferencją Księży Dziekanów, ustalam następujące zasady dotyczące przyznawania renty i emerytury kościelnej:
  1. Zgodnie z p. 5 dekretu z dnia 17 kwietnia 2001 r. określającego status księdza emeryta i rencisty w Archidiecezji Lubelskiej, status rencisty może otrzymać tylko ten kapłan, który rzeczywiście utracił zdolność do pełnienia urzędu kościelnego. Przedstawioną przezeń dokumentację medyczną poddaje ocenie Zarząd „Unitas”, uwzględniając mozliwość pełnienia pomocniczych posług kapłańskich lub zatrudnienia w wymiarze ½ lub ¼ etatu kapelana.
  2. Przyznanie renty państwowej może stanowić podstawę do przyznania renty kościelnej, ale nie daje tego prawa w sposób automatyczny.
  3. Kapłan będący w trudnej sytuacji finansowej z racji zdrowotnych może ubiegać się także o jedno lub wielorazowe świadczenie z Funduszu „Unitas” (p. 14 dekretu).
  4. Zainteresowany kapłan winien w formie pisemnej przedstawić zarządowi Funduszu „Unitas” prośbę o przyznanie świadczenia, zaadresowaną do Arcybiskupa Lubelskiego.
  5. Po zaopiniowaniu, zarząd „Unitas” przekazuje prośbę Arcybiskupowi do ostatecznej decyzji (p. 6.2. i 15.2. dekretu).
  6. Kapłan, który ukończył 70 rok życia, nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz „Unitas”, jednak prawo do świadczenia emerytalnego uzyskuje po faktycznym odejściu z urzędu kościelnego w stan emerytalny.
  7. Zarządzenie niniejsze nie zmienia wcześniejszych decyzji co do przyznanych uprzednio rent i emerytur.


+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. Artur G. Miziński
Kanclerz Kurii Metropolitalnej