DEKRET OKREŚLAJĄCY STATUS
DEKANALNEGO DUSZPASTERZA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ


Lublin, 20 lutego 2014 r.  -  Nr 92/Gł/2014  -  Abp Stanisław Budzik


Obejmując troską potrzeby duszpasterstwa specjalistycznego w Archidiecezji Lubelskiej, postanawiam, aby odtąd obowiązywały poniższe normy, określające status dekanalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w Archidiecezji Lubelskiej.

1.   Dekanalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza to kapłan, który z mandatu biskupa diecezjalnego koordynuje ten rodzaj duszpasterstwa w dekanacie oraz uczestniczy w organizacji tego duszpasterstwa w archidiecezji.

Część I – Zasady ogólne

2.   Dekanalny duszpasterz działa w ramach Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza.

3.   Dekanalny duszpasterz zostaje wskazany przez dziekana, w porozumieniu z archidiecezjalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza spośród kapłanów pełniących posługę duszpasterską w dekanacie, którzy, o ile to możliwe, w swoim ośrodku duszpasterskim pracują z Liturgiczną Służbą Ołtarza.

4.   Dekanalnego duszpasterza mianuje i odwołuje biskup diecezjalny.

5.   Odwołanie dekanalnego duszpasterza następuje w szczególności:

a)   na wniosek archidiecezjalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza,
b)   na wniosek dziekana,
c)   gdy biskup przenosi go do pracy w innym dekanacie.

6.   Po odwołaniu dekanalny duszpasterz przekazuje dziekanowi dokumentację dotyczącą pełnionej funkcji, w szczególności dokumentację z przeprowadzonych kursów lektorskich, dni skupienia, zawodów sportowych i innych spotkań w dekanacie. Dokumentację tę dziekan przekazuje następnemu duszpasterzowi.

7.   Dekanalny duszpasterz jest współpracownikiem dziekana.

8.   Dziekan winien wspomagać dekanalnego duszpasterza w jego pracy i troszczyć się o jej skuteczność.

9.   Dekanalny duszpasterz wraz z dziekanem opracowuje system finansowania duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie.

Część I – Zadania szczegółowe dekanalnego duszpasterza

10.   Podstawowym zadaniem jest animowanie na terenie dekanatu duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza. Organizując i koordynując pracę w dekanacie, czyni to w porozumieniu z dziekanem, proboszczami oraz opiekunami Liturgicznej Służby Ołtarza.

11.   Organizuje i przeprowadza Dekanalną Szkołę Lektora oraz, przynajmniej raz na dwa lata, kursy Ministranta Słowa Bożego.

12.   Przynajmniej raz w roku organizuje dekanalny dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza.

13.   W porozumieniu z dziekanem i proboszczami wybiera miejsca, gdzie będą prowadzone kursy lektorskie, dekanalne spotkania ministrantów i lektorów oraz inne spotkania duszpasterskie. Szczególnym miejscem dla tego rodzaju spotkań  winny być znajdujące się na terenie dekanatu sanktuaria.

14.   Dekanalny duszpasterz:

a)   informuje księży w dekanacie o pomocach dla duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza i, jeśli zachodzi taka potrzeba, pośredniczy w ich dystrybucji;
b)   troszczy się o dzieło powołań w dekanacie we współpracy z rejonowymi moderatorami ds. powołań;
c)   rozpala ducha misyjnego wśród ministrantów i lektorów;
d)   współpracuje z kustoszami sanktuariów w organizowaniu pielgrzymek służby liturgicznej;
e)   we współpracy z innymi księżmi organizuje turnieje sportowe na poziomie dekanatu;
f)   współpracuje z dekanalnym duszpasterzem młodzieży;
g)   referuje na konferencjach dekanalnych bieżące sprawy duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza.

Część II – Współpraca z duszpasterstwem archidiecezjalnym

15.   Dekanalny duszpasterz:

a)   uczestniczy w diecezjalnych spotkaniach duszpasterzy Liturgicznej Służby Ołtarza;
b)   włącza się w prowadzenie dni formacji Liturgicznej Służby Ołtarza oraz rekolekcji powołaniowych;
c)   współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie w organizowaniu pielgrzymek ministrantów i lektorów do sanktuariów o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim;
d)   uczestniczy w organizowaniu turniejów sportowych w archidiecezji.

Część III – Postanowienia końcowe

16.   Czuwanie nad postanowieniami niniejszego dekretu powierza się archidiecezjalnemu duszpasterzowi ministrantów i lektorów.

17.   Dekret wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2014 r.
+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski