DEKRET PROMULGUJĄCY
STATUT KSIĘŻY DZIEKANÓW ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ


Lublin, 2 grudnia 2000 r.  -  Nr 1083/Gł/2000  -  Abp Józef Życiński


Wśród wielu metod działania Kościoła u progu Trzeciego Tysiąclecia szczególnego znaczenia nabiera kolegialność w wykonywaniu posługi. Ojcowie Soboru Watykańskiego II zachęcali biskupów, aby ci chętnie wsłuchiwali się w głos swojego prezbiterium, zasięgali rady i opinii kapłanów dotyczącej potrzeb pracy duszpasterskiej i dobra diecezji (DK 7). Wśród wielu osób i instytucji wspierających biskupa diecezjalnego w wykonywaniu pasterskiej posługi, szczególną rolę spełniają dziekani, stojący na czele zespołu kilku sąsiednich parafii, złączonych ze sobą więzami regionalnymi i wspierających się wzajemnie w dziele uświęcenia Ludu Bożego. Dziekani jako przedstawiciele prezbiterium należą zarazem do najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników biskupa, który odpowiedzialny za wszystkich wiernych swojego Kościoła partykularnego pragnie poznać ich radości i troski, zaradzić trudnościom i nieść właściwą pomoc potrzebującym.

Biskupi Kościoła Lubelskiego, w czasie prawie dwustuletnich dziejów wielokrotnie wskazywali na ważną rolę dziekanów w strukturze diecezji oraz delikatność i odpowiedzialność ich posługi. W ostatnich dziesięcioleciach wydali szereg aktów prawnych określających status dziekana oraz jego prawa i obowiązki. Śp. Biskup Marian Leon Fulman zawarł swoje postanowienia w Statutach I Synodu Diecezjalnego w 1928 roku, a po prawie 70 latach w 1985 roku na nowo dokonał tego Arcybiskup Bolesław Pylak w dokumentach II Synodu Diecezji Lubelskiej. Kompetencje dziekanów określali też w swoich zarządzeniach: Sługa Boży Biskup Stefan Wyszyński i Biskup Piotr Kałwa, którzy dziekanów darzyli szczególnym zaufaniem.

Obecnie, gdy stajemy na progu nowego Tysiąclecia i Kościół staje przed nowymi wyzwaniami duszpasterskimi, pojawia się konieczność dostosowania norm prawa partykularnego do prawodawstwa powszechnego Kościoła oraz zebrania w jednym dokumencie prawodawstwa naszej Archidiecezji dotyczącego urzędu dziekana, w celu jasnego określenia sposobu jego powoływania i jego kompetencji.

Biorąc powyższe pod uwagę, korzystając z uprawnień przysługujących biskupowi diecezjalnemu na podstawie kan. 391 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, biorąc po uwagę normy prawa powszechnego dotyczące urzędu dziekana, zawarte przede wszystkim w kan. 553-555 KPK, wskazania dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz zarządzenia Stolicy Apostolskiej wydane w tym zakresie, po konsultacji z Radą Kapłańską oraz Księżmi Dziekanami, postanawiam, co następuje:

1. Zatwierdzam przygotowany przez Komisję wyłonioną przez Radę Kapłańską "Statut Księży Dziekanów Archidiecezji Lubelskiej" według tekstu załączonego do niniejszego dekretu.

2. Uchylam z chwilą wejścia w życie wyżej wymienionego "Statutu" wszystkie poprzednio obowiązujące normy prawa partykularnego dotyczące urzędu dziekana, w szczególności zawarte w Statutach I i II Synodów Diecezji Lubelskiej oraz w dekretach biskupów diecezjalnych.

3. Zarządzam, aby nowe normy zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2001 roku.

4. Postanawiam, że obecna kadencja dziekanów i wicedziekanów nie ulega zmianie i jest wliczana jako pierwsza do dwóch kolejnych kadencji, w czasie których kolejno może pełnić urząd dziekana ten sam kapłan (por. art. 8 Statutu).

Przekazując nowy "Statut Księży Dziekanów" Prezbiterium Kościoła Lubelskiego, ufam, że pomoże nam harmonijnie kontynuować współpracę dla dobra Ludu Bożego w nowym Tysiącleciu, a na trud Nowej Ewangelizacji wzywam dla wszystkich Bożego błogosławieństwa.


+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. Artur G. Miziński
Kanclerz Kurii Metropolitalnej
STATUT KSIĘŻY DZIEKANÓW ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ


Lublin, 2 grudnia 2000 roku


I. DEKANAT


1. Zgodnie z wielowiekową tradycją, potwierdzoną w prawie powszechnym i partykularnym, parafie sąsiadujące ze sobą są łączone w liczbie około dziesięciu w okręgi, czyli jednostki organizacji terytorialnej diecezji, nazywane dekanatami. Przewodzi takiemu okręgowi kapłan znany pod nazwą dziekana. Jest on pośrednikiem między Arcybiskupem Lubelskim i Kuria Metropolitalną a duchowieństwem i wiernymi świeckimi dekanatu w określonych sprawach.

2. Dekanat eryguje i dokonuje w nim zmian Arcybiskup Lubelski, po konsultacji z Radą Kapłańską oraz zainteresowanymi dziekanami i proboszczami.


II. POWIERZENIE URZĘDU DZIEKANA, KADENCJA, UTRATA URZĘDU


3. Urząd dziekana powierza Arcybiskup Lubelski jednemu z trzech kandydatów przedstawionych przez kapłanów pełniących urzędy duszpasterskie w danym dekanacie (proboszczowie, administratorzy parafii, wikariusze parafialni, rektorzy kościołów, kapelani), wyłonionych w drodze tajnego głosowania.

4. Kandydatem na urząd dziekana może być kapłan, który:

4.1. pełni urząd duszpasterski w dekanacie i jest dobrym duszpasterzem na powierzonym mu stanowisku;
4.2. cieszy się uznaniem i autorytetem ogółu duchowieństwa i wiernych z racji przygotowania naukowego, roztropności, pobożności i apostolskiej gorliwości;
4.3. posiada uzdolnienia do inspirowania i kierowania działalnością pastoralną na powierzonym mu terytorium;
4.4. jest w stanie wypełnić zlecone mu przez Arcybiskupa Lubelskiego upoważnienia w stosunku do całego dekanatu.

5. Głosowanie, mające na celu wyłonienie kandydatów odbywa się w sposób tajny, pod przewodnictwem delegata Arcybiskupa Lubelskiego. Sposób przeprowadzenia głosowania jest następujący:
5.1. Każdy kapłan uprawniony do głosowania ma jeden głos.
5.2. Na kartce do głosowania wpisuje trzy nazwiska swoich kandydatów w kolejności preferowanych osób na wcześniej przygotowanych przez Kancelarię Kurii Metropolitalnej kartkach do głosowania. Wzór karki stanowi załącznik nr 1 niniejszego statutu.
5.3. Odbywa się tylko jedno głosowanie.
5.4. Po wpisaniu nazwisk głosujący składają kartkę na pół i wrzucają do urny.
5.5. Następnie kartki z wyrażonymi głosami, po przeliczeniu ich liczby, ale bez podliczania głosów, wkłada się do koperty, kopertę zamyka się w obecności głosujących i pieczętuje, a następnie przekazuje komisji skrutacyjnej.
5.6. Liczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna powołana przez Arcybiskupa Lubelskiego, w skład której wchodzi jeden z wikariuszy generalnych oraz kanclerz lub notariusz Kurii Metropolitalnej. Komisja sporządza protokół liczenia głosów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego statutu i przekazuje go Arcybiskupowi Lubelskiemu.
5.7. Kapłan umieszczony na pozycji pierwszej otrzymuje przy liczeniu głosów trzy punkty, na pozycji drugiej dwa punkty, na pozycji trzeciej jeden punkt.
5.8. Wszystkie osoby biorące udział w przeprowadzeniu głosowania i liczeniu głosów są zobowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej przebiegu głosowania i jego wyników.

6. Spośród tych samych trzech kandydatów, po uprzedniej konsultacji z dziekanem, Arcybiskup Lubelski mianuje wicedziekana.

7. Czas trwania kadencji dziekana i wicedziekana wynosi 5 lat i jest liczony w sposób jednolity dla wszystkich dekanatów archidiecezji.

8. Dziekan i wicedziekan nie mogą dłużej pełnić swoich urzędów niż przez dwie pełne kolejne kadencje. Po przerwie trwającej przynajmniej jedną kadencję mogą ponownie zostać mianowani.

9. Dziekan może utracić swój urząd przed upływem kadencji na skutek rezygnacji przyjętej przez Arcybiskupa Lubelskiego, przez przyjęcie urzędu w innym dekanacie oraz na skutek usunięcia go z urzędu przez Arcybiskupa.

10. Dziekan, po ukończeniu siedemdziesiątego roku życia, jest proszony o złożenie rezygnacji z urzędu na ręce Arcybiskupa, który rozważywszy wszystkie okoliczności osoby i miejsca, powinien zadecydować o przyjęciu lub odłożeniu rezygnacji.

11. Normy zawarte w p. 8, 9 i 10 odpowiednio stosuje się do urzędu wicedziekana.

12. Przed objęciem urzędu dziekan i wicedziekan są zobowiązani do złożenia przed ordynariuszem miejsca lub jego delegatem przysięgi wiernego wypełniania urzędu oraz zachowania tajemnicy związanej z pełnionym urzędem według formuły zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską (załącznik nr 3).

13. Dziekan obejmuje urząd w obecności delegata Arcybiskupa Lubelskiego, protokolarnie przejmując od poprzednika archiwum dekanatu wraz z pieczęcią. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w czterech egzemplarzach: po jednym otrzymują zdający i przyjmujący, jeden przechowywany ma być w archiwum dekanatu, a jeden przekazywany jest do Kancelarii Kurii Metropolitalnej.


III. OBOWIĄZKI DZIEKANA


A. Z PRAWA POWSZECHNEGO
(kan. 555 § 1-4; kan. 463 § 1, n. 7; kan. 524; kan. 547).

14. Dziekan ma obowiązek i prawo:
14.1. popierać i koordynować w ramach dekanatu wspólną działalność pasterską;
14.2. czuwać nad tym, by duchowni jego okręgu prowadzili życie odpowiadające ich stanowi i troskliwie wypełniali swoje obowiązki;
14.3. czuwać nad tym, by święte czynności były sprawowane zgodnie z przepisami liturgicznymi, by czystość i piękno kościoła i sprzętu liturgicznego, zwłaszcza w sprawowaniu i przechowywaniu Najświętszego Sakramentu były starannie utrzymywane; żeby księgi parafialne były właściwie spisywane i należycie przechowywane, dobra kościelne prawidłowo administrowane, a budynek parafialny otoczony właściwą troską.
14.4. zabiegać o to, ażeby duchowni zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, uczestniczyli w określonym czasie w prelekcjach, spotkaniach teologicznych lub konferencjach;
14.5. troszczyć się o dostarczenie pomocy duchowych prezbiterom swego dekanatu; najbardziej zaś troszczyć się o tych kapłanów, którzy znajdują się w trudniejszych okolicznościach lub przeżywają jakieś problemy.
14.6. dowiedziawszy się o poważnej chorobie proboszcza w swoim dekanacie, winien zatroszczyć się o to, ażeby nie był on pozbawiony pomocy duchowej i materialnej, a w przypadku śmierci odprawiony był godny pogrzeb; ma zatroszczyć się również o to, aby podczas choroby czy śmierci nie zostały zabrane lub nie zaginęły księgi, dokumenty, sprzęt liturgiczny oraz inne przedmioty należące do kościoła.

15. Dziekan ma obowiązek zwizytowania raz w ciągu roku kalendarzowego każdą parafię swojego dekanatu, z wyjątkiem wizytowanych w danym roku przez biskupa (parafie dziekańskie wizytuje delegat biskupa). Sposób przeprowadzenia wizytacji jest następujący:
15.1. Dziekan, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem informuje proboszcza parafii, która ma zostać zwizytowana, o terminie przeprowadzenia wizytacji.

15.2. Proboszcz:
15.2.1. powiadamia niezwłocznie wikariuszy i innych duszpasterzy z terenu parafii, innych pracowników kościelnych (kościelny, organista, katecheci i inni) oraz wiceprzewodniczącego Parafialnej Rady Duszpasterskiej o terminie wizytacji, informując o obowiązku spotkania się z wizytującym dziekanem; o wizytacji dziekańskiej proboszcz ma obowiązek poinformować także swoich parafian w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę poprzedzającą wizytację;
15.2.2. przygotowuje wypełniony kwestionariusz wizytacyjny (ten sam wzór jak przed wizytacją biskupią), który dostarcza dziekanowi najpóźniej na trzy dni przed terminem wizytacji;
15.2.3. przygotowuje wszystkie księgi parafialne metrykalne i finansowe oraz dokumentację rozliczeń z pracownikami parafii (wikariusze, służba kościelna itd.).

15.3. Przebieg wizytacji:
15.3.1. nawiedzenie kościoła i krótka adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z osobami, o których w p. 15.2.1;
15.3.2. weryfikacja kwestionariusza dostarczonego przez proboszcza;
15.3.3. rozmowa dziekana z poszczególnymi osobami, o których w p. 15.2.1.

15.4.1. Dziekan z przeprowadzonej wizytacji niezwłocznie sporządza protokół w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazuje proboszczowi zwizytowanej parafii, drugi do Kancelarii Kurii Metropolitalnej, trzeci przechowuje w archiwum dekanatu.

15.4.2. Protokół winien zawierać sumaryczną opinię dziekana o wizytowanej parafii oraz zalecenia powizytacyjne. W protokole winna się również znaleźć ocena realizacji zaleceń z poprzedniej wizytacji dziekańskiej oraz z ostatniej wizytacji biskupiej. Załącznikiem do egzemplarza protokółu przechowywanego w archiwum dekanatu jest kwestionariusz, o którym mowa w p. 15.2.2.

15.5. Dziekanowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z przeprowadzoną wizytacją w kwocie zryczałtowanej, określonej przez Arcybiskupa Lubelskiego. Koszty pokrywa zwizytowana parafia.

16. Dziekan z mocy samego prawa uczestniczy w synodzie diecezjalnym.

17. Dziekan, według uznania Arcybiskupa, może opiniować kandydata na urząd proboszcza w swoim dekanacie oraz może opiniować w sprawie mianowania wikariuszy parafialnych w swoim dekanacie.


B. Z PRAWA PARTYKULARNEGO


18. Dziekan:
18.1. uczestniczy z prawem głosu w konferencji księży dziekanów i na jej wzór organizuje konferencje dekanalne i im przewodniczy;
18.2. zgodnie z zaleceniami wydziału Kurii Metropolitalnej zajmującego się duszpasterstwem i wymogami lokalnymi inspiruje i koordynuje pracę duszpasterską w dekanacie;
18.3. rozstrzyga problemy wewnętrzne dekanatu;
18.4. w parafiach bez wikariusza: zarządza wakującą parafią w dekanacie do czasu jej obsadzenia; na ten czas posiada uprawnienia administratora tejże parafii, włącznie z prawem asystowania przy zawieraniu małżeństw i prawem delegowania tego uprawnienia w poszczególnych przypadkach; w czasie przeszkody w działaniu proboszcza przepis ten stosuje się odpowiednio;
18.5. organizuje doraźną pomoc materialną dla biednych parafii;
18.6. załatwia sprawy sporne nie wymagające interwencji Kurii Metropolitalnej, starając się w porę zażegnać nieporozumienia pomiędzy kapłanami a wiernymi świeckimi; w trudniejszych przypadkach powiadamia o tym Kurię; skargi na kapłanów swego dekanatu przyjmuje z taktem i roztropnością;
18.7. troszczy się o właściwą obsługę duszpasterską rekolekcji prowadzonych w dekanacie;
18.8. kapłanom kondekanalnym, zwłaszcza młodym, służy radą i pomocą w trudnościach duszpasterskich i osobistych;
18.9. troszczy się o chorych kapłanów;
18.10. organizuje dekanalne dni skupienia;
18.11 ułatwia kapłanom, zwłaszcza będącym na pojedynczych placówkach, odbycie urlopu;
18.12. jest organizatorem pracy katechetycznej na terenie swojego dekanatu, w szczególności służy księżom i katechetom radą, dzieli się doświadczeniem oraz pomaga usuwać istniejące braki w pracy katechetycznej;
18.13. przedstawia swoje spostrzeżenia i wnioski w zakresie pracy katechetycznej we właściwym wydziale Kurii Metropolitalnej;
18.14. z urzędu jest wizytatorem katechetycznym w swoim dekanacie;
18.15. organizuje w dekanacie kapłańskie spotkania braterskie.

19. Ponadto dziekan:
19.1. odbiera z Kurii Metropolitalnej i przekazuje parafiom swojego dekanatu materiały duszpasterskie i zarządzenia;
19.2. rozdziela Oleje święte parafiom dekanatu;
19.3. jako delegat ordynariusza miejsca, dziekan wprowadza nowego proboszcza w posiadanie urzędu oraz przekazuje urzędowym aktem nowemu duszpasterzowi majątek kościelny; protokół z dokonanej czynności wraz ze spisem inwentarza, wykonany w pięciu egzemplarzach, podpisują proboszczowie - odchodzący i przybywający, a potwierdza go dziekan; po jednym egzemplarzu protokółu otrzymują zdający i przyjmujący, jeden egzemplarz protokółu dziekan przesyła do Kurii, jeden pozostawia się w archiwum danej parafii, jeden umieszcza się w archiwum dekanatu; termin objęcia parafii przez nowego proboszcza winien być w pierwszej kolejności uzgodniony z dziekanem;
19.4. towarzyszy i udziela koniecznych informacji biskupowi w czasie wizytacji parafii dekanatu; osobiście uczestniczy w powitaniu Arcybiskupa Lubelskiego lub Biskupa Pomocniczego, który urzędowo przybywa do jego dekanatu; w wypadku usprawiedliwionej przeszkody w tym obowiązku wyręcza go wicedziekan;
19.5. składa doroczne pisemne sprawozdanie o stanie dekanatu w terminie do końca stycznia następnego roku kalendarzowego, przedstawiając w nim nie tylko to, co dobrego i złego miało miejsce, ale również jakich użył środków i co ponadto zamierza uczynić, ażeby złu zaradzić;
19.6. przesyła wymagane dane statystyczne do Kurii Metropolitalnej;
19.7. przekazuje do odpowiednich agend pieniędzy ze zbiórek pieniężnych przeprowadzanych w dekanacie, a zwłaszcza zbiera od proboszczów swojego dekanatu należny podatek zwany "podusznym" oraz składki na Fundusz Emerytalno-Zapomogowy "Unitas" i przekazuje je w ustalonych terminach (tj. do 15 dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału za kwartał poprzedni) do kasy Kurii Metropolitalnej ("poduszne") i Funduszu (składki "Unitas");
19.8. prowadzi archiwum dekanatu odrębne od archiwum parafialnego;
19.9. używa własnej okrągłej pieczęci dziekańskiej, z krzyżem w środku i napisem "DZIEKAN DEKANATU............." w otoku;
19.10. opiniuje prośby proboszczów ze swojego dekanatu o zwolnienie (lub zmniejszenie) z wpłat kolędowych na fundusz archidiecezjalny lub w innych sprawach finansowych;
19.11. opiniuje sprawy dotyczące budowy, rozbudowy, remontu, wystroju kościoła itp. w parafiach swojego dekanatu;
19.12. przewodniczy w dekanacie wyborom elektorów do Rady Kapłańskiej.

20. Dziekan i wicedziekan biorą udział w Konferencjach Księży Dziekanów, zwoływanych przez Arcybiskupa Lubelskiego, chyba, że usprawiedliwia go słuszna przyczyna.

21. Dziekan winien posiadać faks oraz komputer z codziennym dostępem do poczty elektronicznej.


IV. UPRAWNIENIA DZIEKANA


22. Dziekanowi przysługuje pierwszeństwo przed wszystkimi proboszczami i innymi kapłanami w swoim dekanacie.

23. Każdy kapłan, obejmujący urząd kościelny lub zamieszkujący w obrębie dekanatu, winien złożyć dziekanowi urzędową wizytę w ciągu jednego miesiąca od dnia przybycia.

24. Dziekan i wicedziekan posiadają władzę rozgrzeszania z cenzur nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.

25.1. Dziekan przewodniczy ważniejszym i bardziej uroczystym celebracjom liturgicznym w dekanacie, o ile nie przewodniczy im sam Arcybiskup Lubelski lub jego delegat.

25.2. Dziekan ma prawo dokonywać na terenie swojego dekanatu wszystkich poświęceń i błogosławieństw, które nie są zastrzeżone posiadającym święcenia biskupie.

26. Dziekan ma prawo otrzymywać urzędową informację z Kurii Metropolitalnej o wszystkich decyzjach dotyczących parafii dekanatu i duchownych, podjętych przez Arcybiskupa Lubelskiego lub poszczególne Wydziały Kurii Metropolitalnej i inne instytucje archidiecezjalne (Caritas, seminarium i inne). Dotyczy to zwłaszcza decyzji personalnych i zmian w strukturze parafialnej.


V. WSPÓŁPRACOWNICY DZIEKANA


27. Najbliższym współpracownikiem dziekana jest wicedziekan, który wspomaga dziekana w wypełnianiu jego urzędu, zastępuje go w przypadku nieobecności lub przeszkody oraz wykonuje zadania zlecone przez dziekana.

28. W wypadku zawakowania urzędu dziekana, jeśli był on równocześnie proboszczem w parafii bez wikariusza, wicedziekan obejmuje tymczasowy zarząd jego parafią. Ponadto zabezpiecza archiwum i kasę dekanatu, własność kościelną oraz sprzęty liturgiczne, dopóki ordynariusz miejsca nie zarządzi inaczej.

29.1. Sekretarz dekanatu sporządza sprawozdanie z konferencji dekanalnej, sporządza protokół z objęcia urzędu przez dziekana oraz wykonuje inne prace zlecone przez dziekana.

29.2. Sekretarza dekanatu powołuje dziekan.

30. Ojciec duchowny jest promotorem doskonałości kapłańskiej w dekanacie. Sam przeto winien odznaczać się wzorową gorliwością kapłańską, a przede wszystkim pogłębionym życiem wewnętrznym, odpowiednim doświadczeniem i moralnym autorytetem wśród kapłanów kondekanalnych.

31. Powołanie odpowiedniego kapłana na urząd ojca duchownego w dekanacie odbywa się na drodze wyborów dokonanych przez kapłanów z dekanatu. Jego wybór podlega zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Lubelskiego. Kadencja dekanalnego ojca duchownego trwa 5 lat z możliwością przedłużenia na dalsze pięciolecia.

32. Do głównych zadań ojca duchownego należy troska o rozwój życia wewnętrznego wśród kapłanów dekanatu, ugruntowanie miłości i jedności kapłańskiej oraz jedności kapłanów dekanatu z Arcybiskupem Lubelskim, w szczególny sposób troska o stan duszy kapłana przeżywającego kryzys duchowy.

33. Ojciec duchowny dekanatu wykorzystuje w tym celu wszelkie dostępne sobie formy działania, zawsze jednak w porozumieniu z dziekanem. Organizuje m. in. godziny skupienia podczas konferencji dekanalnych, dekanalne dni skupienia, na których wygłasza konferencje ascetyczne on sam lub zaproszony przez niego kapłan. Służy okazją do sakramentu pokuty i w miarę możliwości zapewnia spowiednika spoza dekanatu.

34. W realizowaniu zadań dekanalny ojciec duchowny działa w porozumieniu z archidiecezjalnym ojcem duchownym, przed którym składa roczne sprawozdanie ze swej działalności oraz omawia z nim plan pracy na rok następny.

35. Jeżeli przemawiają za tym słuszne racje i potrzeby dekanatu, dziekan może powołać jeszcze inne urzędy, jak na przykład animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży, animatora duszpasterstwa małżeństw i rodzin, animatora duszpasterstwa chorych, animatora dzieł misyjnych, dyrektora dekanalnej Caritas, dekanalnego korespondenta prasowego, niekoniecznie spośród duchownych. Animatorzy dekanalni poszczególnych duszpasterstw czy agend utrzymują regularne kontakty z odpowiednimi wydziałami Kurii.


VI. KONFERENCJA DZIEKANÓW


36. Konferencja dziekanów jest kolegialnym organem doradczym Arcybiskupa Lubelskiego.

37. W skład Konferencji Dziekanów wchodzą z prawem głosowania wszyscy dziekani i wicedziekani.

38. W Konferencji Dziekanów uczestniczą również, ale bez prawa do głosowania:
a) koordynator (moderator) Kurii;
b) wikariusze generalni i biskupi;
c) wikariusz sądowy;
d) kanclerz Kurii;
e) dyrektor archidiecezjalnej "Caritas";
f) ekonom archidiecezjalny;
g) przedstawiciel Funduszu "Unitas";
h) archidiecezjalny ojciec duchowny;
i) dyrektorzy wydziałów Kurii Metropolitalnej;
j) rektor Wyższego Seminarium Duchownego;
k) ewentualnie inne zaproszone przez Arcybiskupa Lubelskiego osoby.

39. Opinia wyrażona przez Konferencję Dziekanów ma walor wyłącznie konsultacyjny i nie wiąże Arcybiskupa Lubelskiego w podejmowaniu decyzji.

40. Konferencję Dziekanów zwołuje Arcybiskup Lubelski mniej więcej raz na kwartał, ustala jej program oraz przewodniczy osobiście lub przez delegata.

41. Głosowania w ramach Konferencji Dziekanów są jawne, chyba że dotyczą spraw personalnych lub o tajne głosowanie wystąpi przynajmniej trzecia część uprawnionych do głosowania.

42. Konferencja Dziekanów, spośród wicedziekanów, wybiera dwóch sekretarzy, którzy sporządzają protokół z każdego zebrania, podpisują go i przedstawiają do akceptacji Arcybiskupa.

43. Sekretarze mogą spełniać także inne zadania zlecone przez prowadzącego obrady.


VII. KONFERENCJA DEKANALNA


44. Konferencja dekanalna jest to zebranie duchowieństwa dekanalnego pod przewodnictwem dziekana dla omówienia spraw duszpasterskich oraz w celu duchowej i naukowej formacji kapłanów.

45. Dalszym celem konferencji dekanalnej jest umacnianie kapłańskiej wspólnoty dekanatu, lepsze rozpoznanie sytuacji Kościoła na określonym terytorium, formowanie otwartej postawy wobec problemów czasu, współpracy z laikatem, orientacja w najważniejszych teologicznych i duszpasterskich problemach Kościoła.

46. Konferencja dekanalna winna się odbywać przynajmniej raz na kwartał, po Konferencji Dziekanów.

47. Zwoływanie konferencji dekanalnej, ustalanie porządku obrad, jak też przewodniczenie na niej należy do dziekana, którego dla słusznej przyczyny może zastąpić wicedziekan. Do udziału w takiej konferencji zobowiązani są wszyscy kapłani diecezjalni i zakonni, którzy mają powierzone urzędy duszpasterskie na terenie dekanatu (proboszczowie, wikariusze parafialni, rektorzy kościołów i ich pomocnicy, prefekci, kapelani, spowiednicy i inni). Dziekan może zaprosić także inne osoby (duchownych i świeckich), w zależności od omawianych problemów.

48. Wszystkich wymienionych wyżej zaprasza dziekan do udziału w konferencji pisemnie, najpóźniej na jeden tydzień przed jej odbyciem, z podaniem porządku obrad oraz tematów prelekcji. W tym samym terminie dziekan powiadamia o mającej się odbyć konferencji dekanalnej Kurię.

49. Kapłanów opornych i upominanych za uchylanie się od brania udziału w konferencjach dekanalnych może ukarać Arcybiskup Lubelski.

50. Z racji duszpasterskich, jeżeli w parafii pracuje więcej kapłanów, zwolniony jest od udziału kapłan dyżurny danej parafii, z reguły jeden z wikariuszy. O nieobecności z innych przyczyn, należy uprzedzić dziekana, a powód odnotować w protokole.

51. Konferencję dekanalną winna w miarę możliwości poprzedzać część ascetyczna, najczęściej Msza święta do Ducha Świętego lub za zmarłych kapłanów, względnie w jej miejsce krótka adoracja Najświętszego Sakramentu lub odpowiednia do pory dnia godzina brewiarzowa, połączona z krótkim rozważaniem, rachunkiem sumienia i okazją przyjęcia sakramentu pokuty.

52. Przedmiotem konferencji dekanalnej są zagadnienia moralno-liturgiczne oraz duszpastersko-naukowe. Tematy dla całej archidiecezji, zgodnie z własnym uznaniem, przekazuje z reguły Arcybiskup bądź poszczególne wydziały Kurii. Uczestników konferencji zapoznaje się również z komunikatami Kurii, wydarzeniami z życia archidiecezji, dekanatu i Kościoła powszechnego. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu ustala się terminy rekolekcji parafialnych w dekanacie oraz formy duszpasterskiej pomocy sąsiedzkiej. Zaleca się zapraszać z referatami specjalistów z różnych dziedzin spoza dekanatu. Można też opracować wyznaczony temat we własnym zakresie, który jest potem referowany na konferencji i dyskutowany przez jej uczestników.

53. Sprawozdanie z przebiegu konferencji dekanalnej sporządza w dwóch egzemplarzach sekretarz dekanatu. Ma być ono podpisane przez dziekana i sekretarza i przedłożone przez dziekana Kancelarii Kurii Metropolitalnej, która po zapoznaniu się z jego treścią, może przesłać dziekanowi własną ocenę. Drugi egzemplarza sprawozdania przechowuje się w archiwum dekanatu.

54. Dla uzasadnionej przyczyny dziekan z własnej inicjatywy, względnie na wniosek kapłanów kondekanalnych, po powiadomieniu Arcybiskupa Lubelskiego, może odbyć konferencję dekanalną nie przewidzianą planem.


ZAŁĄCZNIKI


Załącznik nr 1

Kartka do głosowania

1. ............................................................................

2. ............................................................................

3. ............................................................................

 

Załącznik nr 2

Wzór protokółu z głosowania na kandydatów na urząd dziekana dekanatu ....................................................................

l.p. nazwisko i imię kandydata na pozycji pierwszej na pozycji drugiej na pozycji trzeciej razem punktów
głosów punktów głosów punktów głosów punktów
                 
                 
                 
                 
                 Załącznik nr 3

WYZNANIE WIARY

Ja, ....................................................................................................................
wiarą mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w Symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzą w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym.

Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny.

Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów sprawujących autentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia.
PRZYSIĘGA WIERNOŚCI
PRZY OBJĘCIU URZĘDU DZIEKANA I WICEDZIEKANA


Ja, ..........................................................................................................................................
obejmując urząd (wice)dziekana dekanatu ..................................................................,
przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim.

Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany.

W spełnianiu zadania powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne.

Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę się troszczył o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego.

Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary oraz jako rządcy Kościoła postanawiają. Arcybiskupowi Lubelskiemu będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem.

Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.