STATUT
FUNDUSZU EMERYTALNO-ZAPOMOGOWEGO UNITAS
PRZY ARCYBISKUPIE LUBELSKIM

[załącznik nr 1 do dekretu Arcybiskupa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2001 r. określającego status księdza emeryta i rencisty w Archidiecezji Lubelskiej]

Lublin, 17 kwietnia 2001 r.  -  Abp Józef Życiński


1. Fundusz Emerytalno-Zapomogowy UNITAS przy Arcybiskupie Lubelskim, zwany dalej Funduszem, jest kościelną osobą prawną, której celem jest, zgodnie z kan. 281 § 1 i 2, 384,1254 § 1 i 2 oraz 1274 § 1 zapewnienie należytego utrzymania duchownych inkardynowanych do Archidiecezji Lubelskiej, zarówno pracujących, jak i w razie choroby, niezdolności do pracy oraz znajdujących się w podeszłym wieku.

2. Dla osiągnięcia swego celu Fundusz ma prawo prowadzić działalność gospodarczą według przepisów prawa państwowego.

3. Fundusz działa w ramach struktur Archidiecezji Lubelskiej.

4. Arcybiskup Lubelski, zgodnie z kan. 381 § 1, posiada prawo ostatecznego decydowania w sprawach Funduszu.

5.1. W imieniu Arcybiskupa Lubelskiego Funduszem kieruje Zarząd mianowany przez Arcybiskupa na 5 lat, po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Ekonomicznych i Rady Konsultorów.

5.2. Zarząd Funduszu składa się z Prezesa Funduszu, którym jest biskup pomocniczy, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, który jest jednocześnie dyrektorem Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej i administratorem innych nieruchomości będących w posiadaniu Funduszu oraz trzech członków: 1 proboszcza, 1 wikariusza, 1 emeryta.

5.3. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Funduszu, a w szczególności:
a. reprezentuje Fundusz;
b. zarządza majątkiem Funduszu;
c. prowadzi księgowość i kasę Funduszu.

6. Majątek Funduszu tworzą:
a. wpłaty od parafii i kapłanów Archidiecezji;
b. ofiary, darowizny i zapisy testamentowe;
c. dochody z działalności gospodarczej.

7. Fundusz posiada i zarządza następującymi nieruchomościami:
a. posesją w Lublinie, ul. Bernadyńska 7 wraz z Domem Księży Archidiecezji Lubelskiej;
b. posesją w Lublinie, ul. Ogrodowa 12-14 (w porozumieniu z Lubelskim Wydawnictwem Archidiecezjalnym);
c. ośmioma mieszkaniami znajdującymi się na trzecim piętrze domu parafialnego w Lublinie, ul. Fabryczna 19 (w porozumieniu z administratorem parafii p.w. św. Michała Archanioła w Lublinie;
d. mieszkaniem w Lublinie, ul. Skłodowskiej 44/1;
e. innymi nieruchomościami przekazanymi przez biskupa diecezjalnego.

8. Do świadczeń na rzecz Funduszu są zobowiązane wszystkie parafie i samodzielne ośrodki duszpasterskie diecezjalne oraz wszyscy kapłani inkardynowani do Archidiecezji Lubelskiej, z wyjątkiem kapłanów emerytów oraz misjonarzy. Innych zwolnień może udzielić jedynie biskup diecezjalny. Zwolnienie takie winno być udzielone na piśmie, po konsultacji ze skarbnikiem Funduszu.

9. W ramach posiadanych środków finansowych Zarząd Funduszu troszczy się o godziwe warunki utrzymania kapłanów inkardynowanych do diecezji i wypłaca im przyznane dekretem przez Arcybiskupa Lubelskiego:
a. emerytury i renty;
b. zapomogi związane z chorobą lub wypadkiem losowym;
c. inne świadczenia.

10. We wszystkich sprawach, o których nic mówi niniejszy Statut, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego.

ks. Artur Miziński
Kanclerz Kurii Metropolitalnej
+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski