STATUT
DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

[załącznik nr 2 (Statut i Regulamin Domu Księży Emerytów) do dekretu Arcybiskupa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2001 r. określającego status księdza emeryta i rencisty w Archidiecezji Lubelskiej]

Lublin, 17 kwietnia 2001 r.  -  Abp Józef Życiński


1. Dom Księży Emerytów Archidiecezji Lubelskiej przy ul. Bernardyńskiej 7 w Lublinie jest własnością Archidiecezji Lubelskiej. W ramach archidiecezji posiada przysługujące mu prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Funduszu Emerytalno-Zapomogowego „Unitas” przy Arcybiskupie Lubelskim. Stanowi on autonomiczną wspólnotę osób duchownych, której funkcjonowanie inspirowane jest duchem Ewangelii oraz podporządkowane zasadom prawa kanonicznego i regulacjom diecezjalnym. Obowiązuje w nim wewnętrzny Regulamin stanowiący integralną część niniejszego statutu.
 
2. Domem kieruje dyrektor mianowany przez Arcybiskupa Lubelskiego, zgodnie ze Statutem Funduszu „Unitas”. Dyrektor troszczy się o to, aby funkcjonowanie ośrodka tworzyło klimat duchowej więzi połączonej z ustawiczną duchową formacją mieszkańców. Do kompetencji dyrektora należy zarówno sprawy duchowe, jak i gospodarcze związane z funkcjonowaniem domu. Troszczy się on także o zabezpieczenie pomocy medycznej niezbędnej dla mieszkańców Domu.
 
3. W Domu Księży Emerytów mogą zamieszkiwać kapłani, którzy zostali do niego skierowani na mocy decyzji Arcybiskupa Lubelskiego.
 
4. Fundusz na prowadzenie Domu stanowią:
a. opłaty uiszczane przez mieszkańców,
b. dotacje Funduszu „Unitas”,
c. w razie konieczności dotacje z funduszu archidiecezji,
d. ofiary, fundacje i zapisy testamentowe.
 
5. Zatrudnianie na stałe pracowników zakonnych i świeckich dla potrzeb Domu należy do kompetencji dyrektora. W przypadkach wątpliwych, którym towarzyszą kontrowersje lub spory, uzgadnia on decyzję z Arcybiskupem Lubelskim.
 
6. Dyrektor Domu konsultuje ważniejsze sprawy z Zarządem Funduszu „Unitas”, jemu też przedstawia corocznie budżet, który podlega zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Lubelskiego.
 
7. Dyrektor troszczy się o właściwą atmosferę współżycia w Domu oraz zapewnia mieszkańcom godziwe warunki wyżywienia i utrzymania. Do niego, w porozumieniu z ojcem duchownym Domu, należy organizowanie dorocznych rekolekcji kapłańskich.
 
8. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do troski o właściwą atmosferę w Domu i dbałość o wszystkie jego urządzenia i wyposażenie. Kapłani, siostry zakonne i pracownicy świeccy powinni świadczyć sobie chrześcijańską pomoc, wzajemną uprzejmość, delikatność i wyrozumiałość.
 
9. Zasady organizacji życia i wewnętrznego porządku w Domu określa Regulamin załączony do niniejszego Statutu.
 
10.1. W rozwiązywaniu spraw Domu dyrektora wspiera Zarząd Funduszu „Unitas” oraz zatwierdzona przez Zarząd Rada Mieszkańców. W skład Rady wchodzą:
a. trzy osoby wybrane ze swego grona przez księży emerytów faktycznie mieszkających w Domu,
b. dwie osoby wybierane przez innych księży mieszkańców oraz
c. aktualna przełożona sióstr pracujących w Domu.

10.2. Kadencja Rady trwa trzy lata.

10.3. Radzie przysługuje wyłącznie głos doradczy.


ks. Artur Miziński
Kanclerz Kurii Metropolitalnej
+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita LubelskiREGULAMIN
DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

[załącznik nr 2 (Statut i Regulamin Domu Księży Emerytów) do dekretu Arcybiskupa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2001 r. określającego status księdza emeryta i rencisty w Archidiecezji Lubelskiej]

Lublin, 17 kwietnia 2001 r.  -  Abp Józef Życiński


I. PRZYJMOWANIE DO DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW

1. Przyjęcie na mieszkanie do Domu następuje na podstawie decyzji Arcybiskupa Lubelskiego.

2. Mieszkanie wyznacza dyrektor Domu, któremu przysługuje prawo do posiadania zapasowych kluczy do przydzielonych lokali przez cały czas ich użytkowania.

3. Przed zamieszkaniem lokalu mieszkaniec przedkłada dyrektorowi Domu:
a. dowód osobisty dla potrzeb ewidencji,
b. nazwiska i adresy osób, które należy zawiadomić na wypadek ciężkiej choroby lub śmierci,
c. nazwisko i adres osoby, która w takim przypadku zatroszczy się o sprawy mieszkańca;
d. informacje o miejscu przechowywania ważnego testamentu.

II. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DOMU

4. Kapłan przyjęty do Domu ma prawo do otrzymania mieszkania czystego i ze sprawnie działającymi urządzeniami technicznymi. Ewentualne drobne adaptacje może dokonywać na własny koszt, za zgodą dyrektora Domu. Naprawy wyposażenia technicznego lub ich wymianę przeprowadza i opłaca administracja Domu, z wyjątkiem szkód powstałych z winy użytkownika.

5. Mieszkańcom Domu przysługuje odpłatnie wyżywienie, sprzątanie oraz pranie bielizny osobistej i pościelowej.

6. Mieszkańcy opuszczający Dom na dłużej niż jeden dzień winni swoją nieobecność zgłaszać dyrektorowi Domu.

7. Mieszkańcy Domu korzystają z posiłków w refektarzu w godzinach wyznaczonych przez dyrektora Domu. Chorzy obłożnie otrzymują posiłki w mieszkaniu. O niekorzystaniu z posiłków należy uprzednio powiadomić osobę odpowiedzialną za kuchnię Domu.

8. Korzystanie z posiłków przez odwiedzających należy wcześniej uzgodnić z osobą odpowiedzialną za kuchnię. Koszty posiłku pokrywa kapłan przyjmujący gości.

9. Mieszkańcy Domu nie mają prawa do odstępowania i podwynajmowania lokalu. Nie mogą w nim zamieszkiwać inne osoby, nawet z najbliższej rodziny.

10. Chorzy mieszkańcy Domu mają prawo do korzystania z opieki zatrudnionej na stałe pielęgniarki. W razie poważnej choroby wymagającej specjalnej pielęgnacji w mieszkaniu, chory partycypuje w kosztach leczenia i ewentualnego zatrudnienia dodatkowej osoby pielęgnującej. Poza nadzwyczajnymi uzasadnionymi merytorycznie przypadkami, wyklucza się możliwość powierzania opieki nad chorymi członkom ich rodzin oraz osobom trzecim, które nie znają specyfiki podobnych ośrodków kościelnych.

11. Mieszkańcy Domu winni troszczyć się o schludność swoich mieszkań, a także pomieszczeń użytkowanych wspólnie. Obowiązuje ich oszczędność przy korzystaniu z energii elektrycznej, wody i gazu. Przy korzystaniu z gazu winni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania.

12. Mieszkańcy Domu mogą odpłatnie korzystać z telefonu ogólnie dostępnego.

13. Mieszkańcy Domu koncelebrują mszę św. w kaplicy domowej o ustalonej porze lub celebrują indywidualnie w oratorium.

14. Życzenia dotyczące usług pracowników Domu oraz sprawy sporne mieszkańcy przedkładają dyrektorowi Domu. Odwołanie od jego decyzji należy przedkładać Zarządowi Funduszu „Unitas”, a ostatecznie Arcybiskupowi Lubelskiemu.

15. Kapłani mieszkający w Domu powinni posiadać własną albę oraz ornat.

III. PRACOWNICY DOMU

16. Warunki pracy i wynagrodzenia dyrektora określa Arcybiskup Lubelski, po konsultacji z Zarządem Funduszu „Unitas”.

17. Prawa i obowiązki pracowników Domu określa dyrektor w umowie o pracę.

18. Dyrektor wyznacza pomieszczenia dla sióstr i personelu oraz posiada zapasowe klucze do wszystkich pomieszczeń w Domu.

19. Siostry (lub inne osoby) obsługują kaplicę i zakrystię, utrzymują je w czystości, dbają o należyty stan bielizny i szat liturgicznych.

20. Osoba odpowiedzialna za kuchnię prowadzi ją w porozumieniu i w ścisłej współpracy z dyrektorem Domu.


ks. Artur Miziński
Kanclerz Kurii Metropolitalnej
+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski