STATUT
RADY KAPŁAŃSKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ


Lublin, 28 sierpnia 2002 r.  -  Nr 799/Gł/2002  -  abp Józef Życiński


I. STRUKTURA I ZADANIA

1. Rada Kapłańska Archidiecezji Lubelskiej, czyli senat Biskupa Diecezjalnego stanowi zespół przedstawicieli Prezbiterium Archidiecezji, który swymi radami wspiera Arcybiskupa Lubelskiego w pasterskim posługiwaniu Ludowi Bożemu.

2. Rada Kapłańska posiada jedynie głos doradczy. Biskup Diecezjalny powinien wysłuchać jej zdania w ważniejszych sprawach; potrzebuje zaś jej zgody tylko w wypadkach wyraźnie w prawie określonych. Rada Kapłańska nie może nigdy działać bez Biskupa Diecezjalnego, który też jedynie może ogłosić to, co zostało uchwalone.

3. Rada Kapłańska wypowiada się w sprawach przewidzianych przez prawo i przedłożonych jej przez biskupa diecezjalnego lub przynajmniej zaaprobowanych przez niego, zwłaszcza w kwestiach związanych z życiem i posługą kapłanów, budzeniem powołań kapłańskich i zakonnych, uświęceniem wiernych, sposobem przekazywania nauki wiary.

4. W następujących wypadkach Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje wysłuchanie przez biskupa diecezjalnego zgania Rady Kapłańskiej:
a.  zwołanie synodu diecezjalnego (kan. 461, par. 1);
b.  erygowanie parafii, jej zniesienie lub dokonanie w niej poważnych zmian (kan. 515, par. 2);
c.  wydawanie przepisów co do przeznaczenia ofiar składanych do wspólnej kasy parafialnej z okazji wykonywania zadań parafialnych oraz wynagrodzenia kapłanów wypełniających te zadania (kan. 531);
d.  nałożenie na osoby prawne i fizyczne umiarkowanego podatku na pokrycie potrzeb diecezjalnych (kan. 1263);
e.  ustanowienie parafialnych rad duszpasterskich (kan. 536, par. 1);
f.  udzielanie zezwolenia pod budowę kościoła (kan. 1215, par. 1);
g.  przeznaczenie jakiegoś kościoła na cele świeckie, poza wypadkiem, w którym kościół ten nie nadaje się już w żaden sposób do sprawowania w nim kultu Bożego i nie ma możliwości odrestaurowania go (kan. 1222, par. 2);
h.  wybór proboszczów konsultorów przewidzianych w KPK przy usuwaniu i przenoszeniu proboszczów (kan. 1742, par 1 i kan. 1750).

5. Zasadniczym obowiązkiem członka Rady Kapłańskiej jest:
a.  uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach Rady i w pracach odpowiednich komisji;
b.  wypowiadanie w czasie obrad swojego zdania oraz opinii reprezentowanych kapcanów w sprawach dyskutowanych na obradach;
c.  zgłaszanie wniosków w sprawach podlegających kompetencji Rady;
d.  wykonywanie zadań zleconych przez Biskupa Diecezjalnego lub Radę, mających związek ze sprawami omawianymi na posiedzeniach Rady;
e.  zachowanie tajemnicy.

6. Rada Kapłańska odbywa swe posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku. Wszystkie posiedzenia zwołuje i przewodniczy im biskup diecezjalny tub jeden z członków Rady wyznaczony przez niego.

7. W sprawach wymagających głębszej analizy Rada może powoływać komisje, które na zebraniu Rady przedstawiają wyniki swych dociekań, z zaznaczeniem różnicy zdań członków komisji, gdy w łonie komisji były zasadnicze rozbieżności.

8. W sprawach trudniejszych Rada może zapraszać rzeczoznawców, którzy na zebraniach Rady mają jedynie głos doradczy.

9. Rada posiada Sekretariat, złożony z jej członków, którego zadaniem jest protokołowanie treści obrad, wymiana korespondencji z duchowieństwem diecezji, sporządzanie uchwalonych przez Radę wniosków i troska o archiwum Rady.

10. sekretarz Rady i jego zastępca wraz z referentami przyjmuje i porządkuje wnioski zgłoszone przez członków Rady lub innych kapłanów, sporządza protokół obrad i końcowy komunikat, który na tym samym zebraniu ma być przyjęty przez Radę. Zgłoszone wnioski do sekretariatu winny być przedłożone biskupowi diecezjalnemu najpóźniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady.

11. Wszelkie materiały dotyczące działalności Rady Kapłańskiej winny być przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym.

12. Podczas wakansu stolicy biskupiej, ustaje Rada Kapłańska, a jej funkcje są wypełniane przez kolegium konsultorów. W ciągu roku od objęcia archidiecezji, biskup diecezjalny ustanawia od nowa Radę Kapłańską. Jeśli Rada Kapłańska nie wypełnia zadania powierzonego jej dla dobra archidiecezji, albo poważnie go nadużywa, biskup diecezjalny może ją rozwiązać, po konsultacji z najstarszym promocją biskupem sufraganem Lubelskiej Prowincji Kościelnej. Jednakże w ciągu roku winien ustanowić ją na nowo.

II. SKŁAD RADY KAPŁAŃSKIEJ

13. Rada Kapłańska winna liczyć 35-40 kapłanów.

14. Przynajmniej połowa członków Rady ma pochodzić z wyboru dokonanego przez całe prezbiterium diecezji. Co najmniej połowę wybranych powinni stanowić proboszczowie.

15. Z wyboru powinni wejść kapłani:
a.  10 proboszczów, w tym; 9 proboszczów diecezjalnych i 1 proboszcz parafii powierzonej instytutowi życia konsekrowanego lub stowarzyszeniu życia apostolskiego;
b.  1 przedstawiciel kapłanów pracujących w Kurii i Sądzie Metropolitalnym, Caritas oraz innych urzędach diecezjalnych;
c.  1 przedstawiciel kapłanów pracujących w Wyższym Seminarium Duchownym, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i innych zakładach naukowych;
d.  1 przedstawiciel kapłanów emerytów i rencistów;
e.  5 wikariuszy.

16. Z urzędu do Rady wchodzą:
a.  biskup koadiutor;
b.  biskup pomocniczy;
c.  wikariusz generalny;
d.  wikariusz biskupi;
e.  wikariusz sądowy;
f.  kanclerz Kurii Metropolitalnej
g.  kapłan kierujący Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej;
h.  kapłan kierujący Wydziałem Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej;
i.  rektor Wyższego Seminarium Duchownego;
j.  kapłan odpowiedzialny za formację stałą kapłanów;
k.  dziekan Kapituły Archikatedralnej;
l.  dziekan Kapituły Kolegiackiej w Chełmie.

17. Ponadto wchodzą do Rady członkowie z nominacji biskupa diecezjalnego.

III. REGULAMIN WYBORÓW

18. Wybory członków do Rady Kapłańskiej nowej kadencji powinny odbyć się w ostatnim kwartale kończącej się kadencji.

19. Czynnym i biernym prawem wyborczym cieszą się wszyscy kapłani diecezjalni inkardynowani do Archidiecezji Lubelskiej oraz inni kapłani i członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, pracujący w duszpasterstwie parafialnym na terenie Archidiecezji Lubelskiej.

20. Wybory członków Rady Kapłańskiej reprezentujących proboszczów i wikariuszy są dwustopniowe. W każdym dekanacie wybiera się 2 elektorów: proboszczowie wybierają 1 proboszcza, wikariusze 1 wikariusza. Następnie elektorzy: proboszczowie i wikariusze, zgromadzeni na oddzielnych zebraniach, wybierają spośród siebie ustaloną liczbę członków Rady Kapłańskiej.

21. Wybory elektorów i członków Rady Kapłańskiej odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, pyry obecności większości uprawnionych do głosowania. Po dwóch bezskutecznych głosowaniach, należy głosować na dwóch kandydatów, którzy otrzymali większość głosów, lub, jeśli ich jest więcej, dwóch najstarszych wiekiem; jeśli po trzecim głosowaniu pozostaje równowaga, ten jest wybrany, który jest starszy wiekiem.

22. Wyborom elektorów w dekanacie przewodniczy dziekan, a wyborom członków Rady Kapłańskiej reprezentujących proboszczów i wikariuszy wikariusz generalny lub inny kapłan upoważniony przez biskupa diecezjalnego.

23. Przedstawiciel kapłanów pracujących w Kurii i Sądzie Metropolitalnym oraz Caritas i innych urzędach diecezjalnych wybierany jest na wspólnym zebraniu pod przewodnictwem delegata biskupa diecezjalnego; przedstawiciele kapłanów pracujących w Wyższym Seminarium Duchownym, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w innych zakładach naukowych na wspólnym posiedzeniu pod przewodnictwem rektora seminarium; przedstawiciel księży emerytów i rencistów na zebraniu zwołanym przez prezesa Zarządu Funduszu Emerytalno-Zapomogowego „Unitas” przy Arcybiskupie Lubelskim i pod jego przewodnictwem; przedstawiciel duchowieństwa zakonnego na zebraniu proboszczów parafii powierzonych instytutom życia konsekrowanego lub stowarzyszeniom życia apostolskiego, zwołanym przez Wydział Spraw Zakonnych Kurii Metropolitalnej i pod przewodnictwem delegata biskupa diecezjalnego.

24. Kadencja członka Rady Kapłańskiej z wyboru trwa 5 lat z tym, że mandat członka Rady może być kolejno piastowany jedynie dwukrotnie. Zrzeczenie się członkostwa Rady osiąga skutek po przyjęciu go przez biskupa diecezjalnego.

25. Z mocy samego prawa tracą członkostwo w Radzie:
a.  kapłani ukarani cenzurą, po wyroku skazującym lub stwierdzającym;
b.  kapłani, którzy utracili urząd lub funkcję, z racji których weszli w skład Rady.

26. W wypadku zawakowania członka Rady lub niemożności wykonywania funkcji w Radzie z przyczyn przewidzianych prawem, należy uzupełnić skład Rady spośród zastępców członków. Jeżeli okaże się to niemożliwe, biskup diecezjalny zarządzi wybory uzupełniające.

ks. Artur G. Miziński
Kanclerz Kurii Metropolitalnej
+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski